A. Kedudukan Pancasila

1. Sebagai Dasar Negara
Unsur unsur atau asas yang menjadi pokok kaidah negara yang fundamental.
Dasar negara merupakan landasan & pedoman yang digunakan untuk  mengatur semua penyelenggaraan negara.

2. Sebagai Pandangan Hidup
Suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup.

Kedudukan Pancasila sebagai :

1.Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental dan merupakan dasar negara bangsa Indonesia.

2.Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masayarakat Indonesia baik dari segi sikao maupun perilaku yang harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila

B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Sila Kesatu

Pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinyaa

Sila Kedua


Sifat keluhuran budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama.

Sila Ketiga
Perwujudan kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat
Perwujudan utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan dengan musyawarah dan asas kekeluargaan

Sila Kelima
Merupakan tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.