NO
KOMPETENSI DASAR

LINGKUP MATERI
MATERI
INDIKATOR
1
3.3     Mengidentifikasi, memahami,       dan menganalisis teks nonsastra (berita, artikel, laporan, dan lainnya) secara lisan dan tulis.
(X/1)
Nonsastra
Artikel
Mengidentifikasi jenis artikel.
3.1  Mengidentifikasi, memahami,       dan menganalisis teks nonsastra (berita, artikel, laporan, dan lainnya) secara lisan dan tulis. (X/1)
Nonsastra
Artikel
Menjelaskan isi artikel.

Artikel Basa Jawa

A. Pangerten ArtikelArtikel yaiku karangan nyata sing jangkep kanthi dawa tinamtu sing digawé kanggo disebaraké lumantar ariwarti (koran), kalawarti (majalah), buletin, lan sapanunggalane. Panulisan artikel ndarbèni ancas kanggo ngandharaké gagasan lan fakta sing bisa ngyakinaké, nggulawentah, lan nyenengake sing maca. Panulis Artikel yaiku pawongan kang nindakaké pakaryan ngarang sawijining tulisan, nggabungaké sawetara tembung dadi ukara kang wigati lan kepénak diwaca, saéngga nggawé wong kang maca ngrasakaké lan mangertèni apa kang sadurungé durung dimangertèni.
Panulis Artikel manéka werna kriteriané, yaiku :
 • Panulis Artikel Buku
 • Panulis Artikel pawarta
 • Panulis Artikel Marketing
 • Panulis Artikel Online
 • Panulis Artikel Narasi
 • Panulis Artikel Naskah

B.  Jinis-jinise Artikel :
1)    Artikel eksploratif, artikel kang nuduhaké fakta miturut kajian panulisané.
2) Artikel eksplanatif, artikel kang isiné katrangan babagan sawijiné perkara kanggo dimangertèni sing maca.
3)  Artikel dhèskriptif, artikel kang nggambaraké babagan sawijiné pokok perkara kang kadadéyan ing masyarakat. Saéngga wong kang maca kaya weruh, ngrungokaké, lan ngrasakaké babagan kang ditulis.
4)  Artikel prèdhiktif, artikel kang isiné pètungan utawa ramalan babagan apa kang bakal kadadèn miturut pètungan panulis.
5)   Artikel preskriptif, artikel jinis iki mènèhi tuntunan marang pamaos supaya ora klèntu utawa kliru.
6)    Artikel naratif, kang kanthi prasaja naratif bisa diarani crita. Ing artikel narasi ana prastawa utawa kadadéyan ing sawijining wektu. Ing kadadéyan iku ana uga tokoh kang lagi ngadhepi masalah.
7)   Artikel eksposisi, artikel kang isiné panjlèntrèhan babagan sawijining topik kanthi ancas mènèhi tambahan èlmu kanggo wong kang maca.
8)  Artikel argumentasi, artikel kang nduwe ancas kanggo mbuktekake kabeneran sawijining panyaruwe utawa dhudhutan utawa alesan utawa bukti. Ing artikel argumentasi iki, pengarang ngarepake mbenerake panyaruwene saka wong kang maca.
9)  Artikel persuasi, artikel kang ancase kanggo mrabawani wong kang maca kanggo nindakake sawijining pakaryan
+ctt pribadi:
Artikel formal: sistematika
Artikel resmi: ada pendahuluan
Artikel semi formal: tidak sistematika tapi ilmiah
Artikel populer: pakai bahasa sendiri


Rupa-Rupa Artikel :
1.   Artikel praktis
          Artikel praktis kaya pituduh-pituduh cara nggawe, dandani, lan migunakake piranti. Artikel praktis luwih nekanake keterampilan tinimbang  pangaweruhan utawa analisis kanggo masalah. panulisane luwih cocok nggunakake bentuk karangan narasi. artine, pesen disusun padha karo urutan wayah, kadadean, lan utawa tahapan-tahapan
2.   Artikel entheng
      Artikel entheng biyasane ngrembug masalah-masalah sing entheng ora mbutuhake pamahaman jero. Artikel mangkene ana ing jero rubrik-rubrik kalawarti remaja utawa ariwarti. Artikel entheng biyasa arupa wara-wara utawa lelipur. Macane uga ora mbutuhake gatekan lan konsentrasi kebak. Jenis artikel iki biyasane ana neng panggon umum kaya rumah sakit utawa stasiun
3.   Artikel Opini
Ana ing satemene, kabeh artikel iku opini, ananging artikel sing siji iki dipanggonke ana ing jerone ariwarti utawa kalawarti dipanggonake khusus opini kayata; karikatur, pojok, kolom, lan layang pamaca. Artikel opini biyasane ngoceki kanthi tuntas ngenani- masalah kanthi cara akademis. Mula saka iku, panulise kudu wong-wong sing bener-bener ahli ana ing bidhange. Conto artikel Opini yaiku guru ing jero pamulangan.

C.  Guna nulis Artikel
nulis Artikel tentu ora ucul saka guna nulise, apa wae guna nulis artikel ? guna nulis artikel yaiku dadi iki :
1. nyaka pangakon profesional saka kalangan profesinya.
2. njero panguwasan bidang elmu.
3. Memperlancar undhak-undhakan karir akademik utawa kalungguhanfungsionalnya.
4. Berpartisipasi jero penyebaran lan pengembangan elmu.

Karakteristik Artikel
manut AS Haris Sumadiria (2009:4) artikel nduweni pitu karakteristik:
1.    tinulis karo dhuwur jeneng (by line story);
2.    ngandung gagasan aktual lan utawa kontroversial;
3.    gagasan sing diangkat kudu ngusung kepentingan sakanggonan paling gedhe khalayak pamaca;
4.    tinulis sacara referensial karo visi intelektual;
5.    dicawiske jero basa sing urip, segar, populer, komunikatif;
6.    singkat lan tuntas; lan
7.    orisinal.
sumber: http://setohandoko.blogspot.com/2014/09/artikel.html

3.1     Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis unsur intrinsik maupun ekstrinsik teks sastra klasik dan  modern secara lisan dan tulis.
(X/1)

Sastra
Teks Wayang
Menentukan watak tokoh dalam teks cerita wayang.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis unsur intrinsik maupun ekstrinsik teks sastra klasik dan  modern secara lisan dan tulis.
(X/1)

Sastra
Teks Wayang
Membandingkan  relevansi isi cerita wayang dengan zaman sekarang.

Teks Wayang
teks cerita wayang yaiku, tulisan kang awujud runtut kang nyeritakake babagan lelakon wayang.

bilih strukturipun wonten 3

- jejer /pambuka (orientasi).

- pasulayan (komplikasi).

- pangundhare prekara (revolusi / pemecahan masalah).

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/12718724#readmore

Watak-watake punakawan, antarane :

Semar, watake welas asih, jujur, lan ora umuk.
Gareng, watake nrimo, jujur, seneng nglucu.
Petruk, watake pinter, seneng nglucu, lan jail.
Bagong, watake lancang, seneng nglucu, sabar, lan jujur.
Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/2545738#readmore

Watake Pandawa lima, antarane :
sumber: https://rohman16blog.files.wordpress.com/2017/10/20170823234542-1669226238.jpg
Puntadewa = Adil paramarta, gandrung dhateng kautamen, remen paring dana, jujur, sabar, setya, tresna dhateng sesami, lan nrima.
Werkudara = Lugu, jujur, lan prasaja.
Arjuna = Tansah aih, remen tetulung, mancalaputra mancala putri sekti tanpa aji-aji, lan nglurug tanpa bala.
Nakula = Tansah jagi karahayoning nagari.
Sadewa = Ugi tansah jagi karahayoning nagari.

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/2262352#readmore

3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  teks beraksara Jawa sesuai kaidah. (X/2)
Bahasa
Aksara Murda, Aksara Swara, Aksara Rekan
Mengalihtuliskan kalimat beraksara Jawa yang mengandung Aksara Murda ke huruf Latin
3.1  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  teks beraksara Jawa sesuai kaidah.
     (X/2)
Bahasa
Aksara Murda, Aksara Swara, Aksara Rekan
Mengalihtuliskan kalimat berhuruf Latin ke dalam bentuk aksara Jawa.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  teks beraksara Jawa sesuai kaidah. (X/2)
Bahasa
Aksara Murda, Aksara Swara, Aksara Rekan
Mengalihtuliskan kalimat berhuruf Latin ke dalam bentuk aksara Jawa (aksara rekan).


Aksara (Murda, Swara, Rekan, Angka)

1. Huruf Utama (Aksara Murda)
Aksara Murda yang digunakan untuk menuliskan awal kalimat dan kata yang menunjukkan nama diri, gelar, kota, lembaga, dan nama-nama lain yang kalau dalam Bahasa Indonesia kita gunakan huruf besar.
Berikut Aksara Murda serta Pasangan Murda:
Sampai disini sebetulnya sudah bisa langsung dicoba dan biasanya dianggap sah-sah saja tanpa tambahan aksara-aksara yang lain (seperti kutulis di bawah). Karena yang berikutnya rada riweuh juga mempelajarinya.
2. Huruf Vokal Mandiri (Aksara Swara)
Aksara swara adalah huruf hidup atau vokal utama: A, I, U, E, O dalam kalimat. Biasanya digunakan pada awal kalimat atau untuk nama dengan awalan vokal yang mengharuskan penggunakan huruf besar.
3. Huruf tambahan (Aksara Rekan)
Aksara Rekan adalah huruf yang berasal dari serapan bahasa asing, yaitu: kh, f, dz, gh, z
4. Angka Jawa (Aksara Angka)

Materi Pelajaran Bahasa Jawa

Cr : ( Aksara Jawa )

3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  puisi tradisional atau modern  sesuai dengan karakteristik.. (X/2)
Sastra
Tembang Macapat
Mengidentifikasi jenis tembang macapat.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  puisi tradisional atau modern  sesuai dengan karakteristik.. (X/2)
Sastra
Tembang Macapat
Menemukan guru lagu dan guru wilangan tembang macapat.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis  puisi tradisional atau modern  sesuai dengan karakteristik.. (X/2)
Sastra
Tembang Macapat
Menjelaskan isi tembang macapat.

Pengertian Guru Gatra, Guru Lagu, dan Guru Bilangan.

•    Guru Gatra merupakan banyaknya jumlah larik (baris) dalam satu bait.
•    Guru Lagu merupakan persamaan bunyi sajak di akhir kata dalam setiap larik (baris).
•    Guru Wilangan merupakan banyaknya jumlah wanda (suku kata) dalam setiap larik (baris).
Untuk mempermudah membedakan guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan dari tembang-tembang atau lagu macapat tadi, maka bisa dibuat tabel seperti berikut :
Guru gatra tembang macapat
Dengan adanya aturan berupa Guru Gatra, Guru Lagu, dan Guru Bilangan maka tembang macapat dibedakan menjadi 11 jenis tembang.
Contoh Tembang Maskumambang ( 12i – 6a – 8i – 8o )
Wong tan manut pitutur wong tuwa ugi
Ha nemu duraka
Ing donya tumekeng akhir
Tan wurung kasurang-surang
Tembang Maskumambang di atas menceritakan tentang hidup seseorang yang tidak mematuhi nasehat orang tua, maka dia akan hidup sengsara dan menderita di dunia dan akhirat.
Berikut penjelasan mengenai aturan guru gatra, guru lagu dan guru wilangan dari tembang maskumambang.
1. Guru gatra = 4
Artinya tembang maskumambang ini memiliki 4 larik atau baris kalimat.
2. Guru wilangan = 12, 6, 8, 8
Kalimat pertama berjumlah 12 suku kata. Kalimat kedua berjumlah 6 suku kata. Kalimat ketiga berjumlah 8 suku kata. Kalimat keempat berjumlah 8 suku kata.
3. Guru lagu = i, a, i, o
Akhir suku kata dari setiap kalimatnya harus bervokal i, a, i, o.
sumber: http://kampoengilmu.com/tembang-macapat/
Makna Tembang Macapat:
Urutan kehidupan
1. Maskumambang (mengambang) = meteng, mbobot
2. Mijil (metu)= lair, mbabaran, metu
3. Kinanthi (yang dinanti) = bayi
4. Sinom : isih enom, remaja
5.Asmarandhana : dewasa, asmara
6. Gambuh: rabi
7. Dhandhanggula: endahe urip lan nduweni anak
8. Durma: pahite pahite urip, nikahe anak (mantu)
9. Pangkur: sepuh, tua, cucu
10. Megatruh (wegatan karo ruh): mati, seda
11. Pucung: dikubur
sumber: ctt sendiri

3.1    Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa, atau puisi sesuai kaidah.
(XI/1)
Sastra
Geguritan
Menentukan tema yang digunakan dalam teks geguritan.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa, atau puisi sesuai kaidah. (XI/1)
Sastra
Geguritan
Menentukan jenis purwakanthi dalam teks geguritan.
4.1    Menginterpretasi, menanggapi dan memperagakan teks drama, puisi, dan prosa sesuai isi   dengan bahasa yang komunikatif.
(XI/1)

Sastra
Geguritan
Menulis geguritan sesuai dengan tema.
3.1    Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa, atau puisi sesuai kaidah.
(XI/1)
Sastra
Geguritan
Menafsirkan arti kata sulit dalam teks geguritan.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa, atau puisi sesuai kaidah. (XI/1)
Sastra
Geguritan
Menjelaskan isi teks geguritan.

Purwakanthi
Purwa tegese wiwitan, kanthi tegese gandheng. Purwakanthi yaiku runtute swara ing ukara, wanda utawa tembung kang kapisan nggandheng wanda utawa tembung ing saburine. 
Tuladha :

Kudu jujur yen kowe kepingin makmur.
Ana dina ana upa, ana awan ana pangan
Kala kula kelas kalih, kalung kula kolang-kaling keli ing kalen kilen kula
Pak Kreta, nunggang kreta mudhun kreteg Kretasana.Ing ukara kasebut ana swara kang runtut saengga kepenak dirungokake yaiku swara “ur”. Ana ing ukara kapindho ana swara kang runtut yaiku swara “a” lan swara “ an”.
Ing ukara nomer telu lan papat sing runtut aksarane (tulisane) utawa sastrane. (ka lan la )
Purwakanthi ana werna telu yaiku :
1. Purwakanthi guru swara: yaiku purwakanthi kang runtut swarane.
2. Purwakanthi guru sastra : yaiku purwakanthi kang runtut sastrane utawa tulisane.
3. Purwakanthi lumaksita utawa ana sing ngarani purwakanthi guru basa : yaiku purwakanthi sing tembunge ing ukara sadurunge dibaleni maneh ing ukara candhake. Tembung guru ing kene tegese paugeran utawa pathokan. Purwakanthi guru swara ateges purwakanthi kang nganggo pathokan swara. 


PURWAKANTHI GURU SWARA
1. Ana catur mungkur, ana bapang nyimpang.
2. Gliyak-gliyak tumindak, alon-alon waton kelakon. Aja banter-banter mundhak keblinger.
3. Watake putri kudu gemi, nastiti, lan ngati-ati.
4. Yen gelem obah bakal mamah.
5. Anak polah bapa kepradhah (paribasan)
6. Apik kemripik nancang kirik (paribasan).
7. Ati bengkong oleh oncong (paribasan)
8. Bacin-bacin iwak, ala – ala sanak (paribasan).
9. Bandhol ngrompol (paribasan).
10. Buntel kadut ora nginang ora udut (paribasan)
11. Calak cangkol, kendhali bol, cemethi tai (paribasan).

12. Ciri wanci lelai ginawa mati (paribasan).
13. Gajah ngidak rapah (paribasan).
14. Gemblung jinurung, edan kuwarisan (Paribasan).
15. Keplok ora tombok.
16. Kumenthus ora pecus (paribasan).
17. Mengkak – mengkok ora wurung ngumbah popok. (paribasan).
18. Opor bebek mentas awake dhewek.
19. Londho – londho walang sangit nggendhong kebo (paribasan).
20. Sadawa – dawane lurung isih dawa gurung (paribasan).
21. Tuna satak bathi sanak (paribasan).
22. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati.
23. Wastra bedhah kayu pokah (paribasan).
24. Anut grubyug ora ngerti ing rembug (paribasan).
25. Wong busuk ketekuk, wong pinter keblinger.(paribasan).
26. gumarenggeng anggereng anggeng gumrunggung (Wedhatama)

PURWAKANTHI GURU SASTRA

1. Para mudha kudu nduweni watak tata titi tatag tutug lan tanggon.
2. Dhasare wong jejodhoan yaiku bobot, bibit, bebed.
3. Sing sapa salah bakale seleh.
4. Durung acundhuk acandhak (paribasan).
5. Garang nanging garing (paribasan).
6. Sanajan ora keris yen keras (paribasan).
7. Sluman slumun slamet.
8. Yen tan mikani rasa, yekti sepi asepa lir sepah samun (Wedhatama).
9. Saya elok alangka longkanganipun, si wasis waskitha ngalah, ngalingi marang si pingging (Wedhatama).
10. Kadi ta guwa kang sirung, sinerang ing maruta, (Wedhatama).PURWAKANTHI LUMAKSITA
1. Lela lela linali saya kadriya, driyasmara marang risang kadi Ratih, Ratih ratu ratuning wong Cakrakembang, kembang wijayakusuma asih mring kula.
2. Bung – bung pait bung pait kuwihe maha, maha-maha lintrik cah cilik digondhol kirik, kirik-kirik belang nyang pawon kesiram wedang, wedang – wedang bubuk kemriyuk gulane remuk.
3. Carang wreksa, wreksa wilis tanpa patra. Nora gampang wong urip neng alam donya. (wangsalan).
4. Witing klapa, klapa mudha saupama. Salugune mung mardi reh raharja. (wangsalan).
5. Bayem arda, ardane ngrasuk busana. Mari anteng besuse saya ketara (wangsalan).
6. Begja-begjane kang lali, isih begja kang eling lawan waspada (Kalatidha).Katrangan :
Laksita = laku, kalakuan. 
Lumaksita = lumaku.
Bapang = blabag njepapang dipaku ing cagak (dianggo tetenger nuduhake dalan, katrangan jenenge desa lsp.
Kepradhah = diukum
Oncong = urubing obor.
Bandhol = gegedhuge wong ala, maling lsp.
Kadut = karung
Rapah = pasangan, jebakan.
Wastra = jarit
Garang = gagah, sugih
Pingging = bodho
Sirung = peteng singup
Driya = tuking pangrasa, ati
Wreksa = kayu
Wilis = ijo
Patra = lenga
Arda = pangangsa-angsa, hawa nepsu, murka
sumber:http://corojowo.blogspot.com/2011/11/purwakanthi.html

3.3    Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis peristiwa budaya daerah  sesuai dengan karakteristiknya.
(XI/1)
Budaya
Upacara Adat
Mengidentifikasi macam-macam upacara adat.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis peristiwa budaya daerah  sesuai dengan karakteristiknya.
        (XI/1)
Budaya
Upacara Adat
Menyebutkan macam-macam upacara adat yang ada di Jawa Timur.
3.2. Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis peristiwa budaya daerah  sesuai dengan karakteristiknya.
        (XI/1)
Budaya
Upacara Adat
Menentukan urutan acara pada upacara panggih temanten.
3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis peristiwa budaya daerah  sesuai dengan karakteristiknya.
        (XI/1)
Budaya
Upacara Adat
Menafsirkan makna yang terkandung dalam upacara adat panggih temanten

Upacara Adat
ctt sendiri:
Tingkeban: 7 bulanan (awit nalika jabang bayi umur 7 sasi iku wes nduweni raga sing sampurna) dianakake supaya calon ibu lan bayi tansah wilujeng (sehat) nir sambikala (malapetaka)
siraman: Ngadusi calon pengantin sing dibarengi niat ngresiki awak supaya resik lan suci lahir batin
sungkeman
sepasaran (7 hari setelah lahir) -> syukuran
midadareni: pingit
tedhak siti, nyelapani, selapanan: jabang bai umur pitung lapan utawa 7x35 dina ancase yaiku ngenalake bayi marang lemah sing sepisanan

Berikut adalah nama-nama upacara adat Jawa Timur disertai gambarnya.

1. Labuh Sesaji


Informasi tentang Upacara Labuh Sesaji Jawa Timur dan Ciri Khasnya
Labuh Sesaji via Okezone

Labuh Sesaji merupakan upacara adat Jawa Timur yang waktunya tahunan diselengarakan di Telaga Sarangan. Tradisi ini diadakan pada bulan Ruwah, hari Jum’at Pon yang bertujuan sebagai ucapan terima kasih dari masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Jawa Timur beranggapan Telaga Sarangan merupakan hadiah dari Tuhan. Telaga tersebut dianggap mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat Magetan khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2. Kasodo


Info tentang Upacara Kasodo daerah Jawa Timur dan Sejarahnya
Kasodo via wisatabromotour.com

Upacara Kasodo adalah salah satu upacara adat Jawa Timur yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan purnama. Tujuan upacara tersebut, masyarakat Tengger memohon panen yang berlimpah atau meminta tolak bala dan kesembuhan atas berbagai penyakit.
Tradisi ini dilakukan dengan mempersembahkan sesaji dengan melemparkannya ke kawah Gunung Bromo. Masyarakat Tengger lainnya harus berada di tebing kawah dan meraih untuk menangkap sesaji yang dilemparkan ke dalam kawah.

3. Kasada

Kasada termasuk salah satu upacara adat Jawa Timur bagi masyarakat Suku Tengger. Tujuan tradisi ini adalah salah satu wujud rasa syukur masyarakat Tengger kepada Tuhan.
Konon kabarnya, kebiasaan ini adalah upacara untuk memperingati pengorbanan seorang Raden Kusuma anak Jaka Seger dan lara Anteng. Biasanya, upacara ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 bulan Kasada atau saat bulan purnama tampak di langit secara utuh setiap setahun sekali.

4. Temu Manten Pegon


Ulasan tentang Upacara Temu Manten Pegon Jawa Timur dan Keunikannya
Temu Manten Pegon via Kompasiana.com

Upacara adat Temu Manten Pegon Jawa Timur adalah proses pertemuan antara pihak mempelai pengantin laki – laki dengan pihak mempelai pengantin perempuan. Tradisi ini terkenal di Kota Surabaya. Manten Pegon atau Pengantin Pegon merupakan pengantin yang dirias sedemikian rupa. Riasan yang dilakukan merupakan akulturasi budaya antara Arab, Jawa, Belanda, dan China. Gabungan budaya tersebut menjadi warna dominan dalam busana para pengantin dan rombongan pengantin.
Saat prosesi pertemuan pengantin ini dilaksanakan ternyata dengan cara diarak yaitu mengarak pihak pengantin pria dan rombongan guna menjemput pengantin perempuan dimana setelah ditemukan keduanya kembali diarak keliling oleh rombongan. Kegiatan ini menarik perhatian warga karena berlangsung cukup meriah.

5. Tahlilan Kematian


Uraian terkait dengan Upacara Tahlilan Kematian Jawa Timur dan sejarahnya
Tahlilan Kematian via WordPress

Tahlilan Kematian juga ditemukan di Jawa Timut tepatnya di Kota Surabaya. Tahlilan sendiri merupakan prosesi kirim doa kepada pihak yang sudah meninggal dunia supaya arwahnya mendapatkan ketenangan dan tempat terbaik di sisi Tuhan.
Kebiasaan Tahlilan ini biasanya dilakukan pada hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, dan 3 tahun usai kematian dari pihak yang meninggal. Tradisi ini merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu dimana dahulu memang terjadi proses akulturasi budaya yang hingga kini masih tetap terjaga keberadaannya di kalangan masyarakat Kota Surabaya. Tidak semua warga Jawa Timur ikut melaksanakan tradisi Tahlilan.

6. Larung Ari –Ari


Review Upacara Larung Ari –Ari dari Jawa Timur dan Ciri Khasnya
Larung Ari –Ari via budayajawa.id

Larung Ari – Ari adalah prosesi upacara adat Jawa Timur dalam bentuk kegiatan Melarung atau menghanyutkan ari – ari si jabang bayi. Ari – ari si bayi akan dilarung bersama dengan bunga 7 rupa, kendil, kain putih, dan jarum ke laut.
Tradisi atau kebiasaan Larung Ari – Ari ini dilaksanakan dengan diiringi proses menyanyikan tembang Macapat yaitu Dhandhang Gula. Usai acara melarung Ari – Ari ini selesai maka akan ditutup dengan pesta merayakan kelahiran si bayi dengan meriah. Sebagian masyarakat masih membudayakan tradisi ini hingga sekarang.

7. Nakokake


Penjelasan tentang Upacara Nakokake Jawa Timur dan Sejarahnya
Nakokake via Blogger

Nakokake merupakan upacara Jawa Timur. Tradisi ini adalah sebuah prosesi dimana seorang laki – laki yang ingin melamar seorang gadis pujaannya dengan cara menanyakan atau dalam Bahasa Jawa “Nakokake”. Menanyakan dalam hal ini adalah menanyakan kondisi status dari sang gadis pujaan hati apakah dirinya sudah memiliki pasangan pendamping atau belum.
Apabila sang wanita memberikan jawabannya bahwa dirinya belum memiliki suami, maka pihak lelaki akan meneruskannya dengan prosesi lamaran ke rumah sang gadis. Nakokake ini dilakukan dengan cara mengirimkan wakil atau utusan ke pihak keluarga sang gadis.

8. Peningsetan


Informasi tentang Upacara Peningsetan Jawa Timur dan Keunikannya
Peningsetan via Blogger

Peningsetan adalah upacara adat Jawa Timur melamar gadis yang ada di Kota Surabaya. Saat prosesi upacara Nakokake sudah selesai dan hasilnya positif bahwa sang gadis masih single, maka Peningsetan akan segera digelar oleh pihak keluarga laki – laki dengan berkunjung ke pihak keluarga perempuan.
Peningsetan sendiri adalah proses ramah tamah yang disertai dengan acara makan bersama antara rombongan pihak pelamar lelaki dengan pihak yang dilamar perempuan. Kebiasaan ini lazim dilakukan sebelum proses pernikahan digelar.

9. Tingkepan


Uraian tentang Upacara Tingkepan Jawa Timur dan Sejarahnya
Tingkepan via Youtube

Tingkepan ialah upacara adat Jawa Timur, tepatnya didaerah Selametan. Tradisi ini dilakukan kepada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah memasuki usia tujuh bulan. Keniasaan ini umumnya dilakukan kepada anak pertama.
Alasan dilaksanakannya tradisi ini adalah pembersihan dan pemohonan doa agar anak dalam kandungannya bisa lahir dengan selamat hingga ke dunia tentunya menjadi tujuan utama dari prosesi Tingkepan ini.

10. Babaran

Babaran merupakan upacara adat Jawa Timur guna merayakan kelahiran dari si anak yang sudah selamat hingga mengirup udara pertamanya di dunia ini. Tradisi ini sebagai ungkapan atau tanda syukur kepada Sang Pencipta bahwa ibu dan anak yang diberikan keselamatan selama dalam proses melahirkan sang buah hati.
Kebiasaan Babaran dikenal sebagai upacara adat yang sangat kental di kalangan warga Kota Surabaya. Tradisi ini sendiri memang merupakan kata dalam Bahasa Jawa yang berarti melahirkan. Jadi Anda tidak usah heran jika upacara untuk merayakan kelahiran sang anak dan keselamatan sang ibu dikenal dengan kata tersebut di Jawa Timur.

11. Sepasaran


Ulasan terkait dengan Upacara Sepasaran Jawa Timur dan Sejarahnya
Sepasaran via JogjaLand.net

Upacara Sepasaran Jawa Timur adalah syukuran yang dilakukan oleh keluarga yang sudah dikaruniai momongan. Pada saat sang buah hati sudah menginjak usia 5 hari. Disini pihak keluarga yang merayakannya akan membuat sebuah acara proses syukuran sebagai ungkapan tanda syukurnya karena telah dikaruniai momongan. Ada yang mengundang tetangganya dan sanak famili.
Kabarnya, tradisi ini tidak cuma dilakukan oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta upacara Sepasaran ini juga bisa kita temui.

12. Pitonan


Ulasan terkait upacara Pitonan Jawa Timur dan Sejarahnya
Pitonan via budayajawa.id

Pitonan termasuk salah satu upacara adat Jawa Timur. Tradisi ini adalah upacara Selametan yang digelar oleh masyarakat Kota Surabaya. Kebiasaan ini dikenal dengan tujuan merayakan kelahiran anaknya dimana usia sang anak sudah menginjak usia tujuh bulan.
Setiap ada kelahiran sang buah hati, makan upacara Pitonan sebagai wujud simbol rasa syukur mereka atas kelahiran sang buah hati sang sudah diberkahi hingga umur 7 bulan. Kebiasaan Selametan ini juga bertujuan mendoakan keselataman, rejeki, serta masa depan sang anak agar menjadi baik dan sejahtera dalam perkembangan kedepannya.

13. Labuhan Pantai Ngliyep


Uraian tentang Upacara Labuhan Pantai Ngiliyep Jawa Timur dan Keunikannya
Labuhan Pantai Ngiliyep via malangkab.go.id

Upacara ada Jawa Timur yang bernama Labuhan Pantai Ngliyep ini bertujuan untuk menjaga keselamatan para nelayan dari ganasnya ombak pantai selatan serta memohon berkah. Kegiatan ini biasa mereka lakukan dengan cara mempersembahkan upeti kepada penguasa gaib sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Konon, tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang silam, meskipun dulunya tidak sebesar sekarang ini.
Ketika puncak acara yang disebut Labuh atau Larung, aneka sesaji makanan lezat serta berbagai hidangan sakral lainnya diceburkan ke laut. Untuk waktu pelaksanaannya, Labuh umumnya dilaksanakan pada pertengahan bulan Maulud.

14. Tedhak Siten


Uraian terkait dengan Upacara Tedhak Siten Jawa Timur dan Sejarahnya
via Blogger

Tedhak Siten merupakan upacara adat Jawa Timur yang diadakan karena adanya kepercayaan sementara orang bahwa tanah mempunyai kekuatan gaib. Selain itu adanya kepercayaan bahwa tanah dijaga oleh Bethara Kala. Karenanya si anak perlu dikenalkan kepa­da Bathara Kala sipenjaga tanah melalui upacara yang disebut Tedhak Aiten supaya Bathara Kala tidak marah.
Keyanikan masyarakat sekitar, jika Bathara Kala marah, maka akan menimbulkan suatu bencana bagi si- anak itu.
sumber: https://www.silontong.com/2018/11/12/upacara-adat-jawa-timur/
Urutan acara pada upacara panggih temanten.
Gantal sadak
Setelah berhadap-hadapan dengan jarak beberapa langkah mereka saling melempar gantal. Gantal adalah daun sirih yang digulung diikat dengan benang. Ada pula yang tidak dilempar tetapi ditukar kemudian diremas lalu dijatuhkan di situ. Kedua mempelai membulatkan tekadnya untuk membangun mahligai rumah tangga bagaikan membulatkan gulungan daun sirih. Daun sirih itu atas bawahnya pasti terlihat beda, tetapi kalau digigit rasanya di lidah sama saja. Itulah pengandaian kedua mempelai, mereka beda jenis kelamin tetapi tekadnya membangun mahligai rumah tangga sudah sama. Niat yang sama itu menjadikan mereka terikat janji luhur untuk hidup bersama, mereka mengikat janji dengan ikatan benang pada gulungan daun sirih.

Mecah hantiga / wiji dadi
Di hadapan kedua mempelai kemudian diletakkan telor ayam dan air, mempelai pria menginjak telor tadi dengan kaki kanan sampai telornya pecah mengotori kakinya. Sambil menginjak itu mempelai pria membulatkan niatnya untuk 'ngayani, ngayemi, ngayomi' (=mencukupi, membahagiakan dan melidungi) pasangannya sebab sadar bahwa tindakannya mengawini pasangannya adalah merusak status keperawanannya yang tidak mungkin pulih kembali lagi bagaikan pecahnya telor, karena itu bertekad: berani merusak tentu harus berani membangun dengan 'ngayani, ngayemi, ngayomi'. Pada model paes ageng Jogja telor tersebut tidak diinjak, tetapi oleh sang juru sumbaga disentuhkan ke dahi kedua mempelai kemudian dibanting hingga pecah di tempat yang telah disediakan. (tapi sssstt..... kadang-kadang diam-diam telor yang dibanting itu nggak pecah lho..)

Wijik suku
Mempelai putri kemudian berjongkok membasuh kaki yang kotor tadi dengan air yang disediakan kemudian melapnya sampai kering, saat itu dia menyadarkan dirinya akan tugasnya, yaitu berbakti pada suami, berbakti itu terkadang berat, boleh jadi suatu ketika hal menjijikkan macam membasuh kaki kotor akan dijalani.

Lantingan
Setelah kakinya bersih mempelai pria memakai lagi selopnya, lalu membimbing mempelai wanita berdiri sejajar di samping kirinya, ini disebut 'lantingan'. Saat itu mempelai pria menyadarkan dirinya bahwa harkat, martabat dan derajat pasangannya itu sejajar, setara dengan dirinya. Istilah sekarang disebut 'kesetaraan gender'.

Singeb sindur / sindur binayang
Sang ibu mempelai putri me'nyingeb'kan selendang sindur ke punggung kedua mempelai, singeb artinya selimut, kedua ujungnya dipegang oleh sang ayah yang kemudian 'menyeret' membimbingnya menuju kursi pelaminan, sedang sang ibu meletakkan kedua tangannya di punggung kedua mempelai seperti mendorong.
Sindur artinya anugerah air kehidupan, yaitu kehidupan dalam hubungan suami istri. Setelah selesai upacara, hubungan itu sudah 'halal' bagi kedua mempelai. Hubungan itulah yang akan selalu mempersatukan mereka karena mereka terselimuti pengaruh hubungan itu. Tanpa hal itu rumah tangga bisa goyah atau bahkan hancur. Tetapi awas jangan sembarangan menggunakannya, karena itulah diperingatkan dengan warna selendang sindur yang merah di tengahnya, sedang warna putih di tepinya melambangkan air kehidupan itu. Sang ayah 'menyeret' membimbingnya, ini menyadarkan kedua mempelai untuk mengarahkan hak hubungan suami istri itu kepada nilai-nilai luhur (=akhlakul karimah). Sedang sang ibu 'mendorong' punggung mereka sebagai isyarat bahwa orang tua selalu memberi dukungan moral.

Timbangan / pangkon
Setelah sampai di kursi pelaminan sang ayah duduk, kedua mempelai duduk dipangku di lutut sang ayah. Pada saat itu sang ayah menimbang berat mereka dengan hatinya, sudah sama belum kasih sayangnya terhadap mereka, yang satu anak yang satu menantu, lalu sang ibu bertanya, "awrat pundi Pak?" (=berat mana Pak?). Lalu sang ayah menjawab, "ah, padha wae" (=ah, sama saja). Orang tua tak lagi membedakan antara anak dan menantu, keduanya merupakan anak sendiri.

Tanceban / Tandur / Wisudan
Kemudian mereka berdiri, sang ayah memegang pundak mereka, membimbing mereka duduk berdampingan di kursi pelaminan, kesannya seperti sedang ditancapkan (=tanceban), atau bagaikan tanaman padi yang ditanam (=tandur), atau diwisuda, dari status calon temanten diwisuda menjadi temanten. Dengan isyarat ini orang tua telah menempatkan mereka di tempat yang seharusnya yaitu rumah tangga.

Kacar-kucur
Pengantin pria menuangkan 'tampa kaya' dari lipatan 'klasa bangka' ke pangkuan mempelai putri yang dialasi selembar 'kacu gembaya' untuk membungkusnya. Mempelai putri kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada ibunya. 'Tampa kaya' biasanya berupa beras kuning disertai biji-bijian dan bumbu dapur seperti kacang, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, dsb. Artinya pria memberikan nafkah pada istrinya. 'Klasa bangka' adalah tikar pandan kecil, umumnya diganti dengan kain sindur yang dilipat. 'Kacu gembaya' adalah saputangan khusus yang tengahnya berbentuk kantung. Dalam rumah tangga istri bertugas memanage ekonomi rumah tangga, dalam memanage itu mesti ingat orang tuanya, karena itulah mempelai putri menyerahkan bungkusan pada ibunya.

Dulangan
Intinya mempelai pria menyuapi mempelai putri dengan sekepal nasi sebagai ibarat berperan sebagai guru pembimbing dalam rumah tangga. Dalam perkembangannya menjadi dulang-dulangan, kedua mempelai saling menyuapi yang bisa diartikan sebagai saling kompak. Dalam praktek umumnya nasinya adalah nasi kuning yang dibuat tumpeng, bahkan dilengkapi ingkung, tetapi menurut nara sumber yang saya percayai bahwa pakai nasi putih saja sudah cukup.

Ngunjuk tirta wening
Mempelai saling memberi minum dengan air putih, ada pula pakai rujak degan. Bermakna harapan akan kejernihan hati di dalam berumah tangga sebagaimana jernihnya air putih, atau harapan akan keturunan dengan minum rujak degan.

Langkah-langkah upacara dari Timbangan hingga Ngunjuk Tirta Wening ini disebut upacara adat Krobongan karena dilakukan di dalam krobong. Tentang krobong ini umumnya berupa sasana rinengga, tetapi ada pula yang pakai ruang tengah rumah. Krobong=robyong= ruang tengah rumah adat Jawa bagian kiri. Dekorasi sasana rinengga adalah 'tiruan' ruang tengah bagian kiri rumah adat Jawa. Pada zaman dahulu konon krobong merupakan tempat untuk melakukan ritual, karena itu upacara adat krobongan itu bagaikan sembahyang, yaitu mempersaksikan kehendak berumah tangga kepada Yang Maha Kuasa.

Sungkeman
Sebagai penutup upacara adat kedua mempelai sungkem pada orang tua sebagai tanda berbakti.
Menjelang acara sungkeman ini kalau orang-orang gedean biasa ada acara 'Besan Mertuwi', tapi pada masyarakat kelas bawah biasanya tidak. (Mertuwi gimana, wong sejak awal upacara sang besan sudah duduk di antara para tamu di depan pelaminan menyaksikan keseluruhan rangkaian upacara, emang mau pura-pura mertuwi segala? malah jadi bahan tertawaan nanti )
sumber: http://njowotenan.blogspot.com/2011/02/upacara-panggih-urut-urutan-dan-maknanya.html

3.3    Mengidentifikasi, memahami, menganalisis teks pewara atau pidato sesuai kaidah.(XI/1)
Bahasa
Panatacara lan Pamedhar Sabda
Mengidentifikasi  struktur teks pidato.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, menganalisis teks pewara atau pidato sesuai kaidah. (XI/1)
Bahasa
Panatacara lan Pamedhar Sabda
Mengidentifikasi  struktur teks pidato.
3.3  Mengidentifikasi, memahami, menganalisis teks pewara atau pidato sesuai kaidah. (XI/1)
Bahasa
Panatacara lan Pamedhar Sabda
Melengkapi teks pidato rumpang.


A.  Pranatacara

1.    Werdine Pranatacara

Pranatacara uga diarani master of ceremony (MC), pembawa acara, pambiwara, pranata adicara, pranata titi laksana, panata adicara, paniti laksana utawa  pranata laksitaning adicara. Pranatacara yaiku paraga kang duwe jejibahan  nata  lan nglantarake acara utawa adicara . Dene bakuning jejibahan utawa ayahan pranatacara yakuwi nglantarake lakune cak-cakaning acara utawa adicara ana ing rapat-rapat, pasamuwan, utawa upacara kang wis dirancang sadurunge. Dadi  lugune atur palapuran (protocol) tumrap cak-cakaning utawa lakuning acara/adi cara. Mligi ana ing upacara lelayu utawa sripahtetembungan adicara utawa acara diarani adilaya Pranatacara banget wigati ana ing sawijining acara, awitregeng, nges lan orane sawijining adicara iku  saperangan gedhe dadi tanggung jawabe pranatacara. 

2.  Bedane Pranatacara lan Pamedhar Sabda

Pranatacara kuwi sawijining paraga(wong) sing duwe jejibahan nglantarake titilaksana (lakune) sawijining upacra adat temanten, kesripahan, resmi/ formal, pepanggihan (pertemuan), pajamuan (pesta), pangaosan utawa pentas (show) lan sapanunggale. Kaya dene ing  acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora gandheng karo adicara pawiwahan lan pahargyan (resepsi) temanten. Dene yen ing upacara kasripahan (kematian) juru panitilaksana (pranatacara) nglantarake upacara mbudhalake layon saka omah menyan sarean (kuburan).       
Wondene sing diarani pamedhar sabda yaiku paraga sing kajibah (mengemban tugas) mbabar sawijining perkara. Ing tata upacara pahargyan temanten, pamedhar sabda mundhi dhawuhe sing duwe gawe. Jejibahan iku kaya dene, ngaturake pamedharsabda mundhi dhawuhe sing duwe gawe, pasrah temanten utawa nampa pasrahe temante, khutbah walimah (wasitatama). Yen ing omahe wong kasripahan (kepaten), pamedhar sabda duwe jejibahan ngaturake panuwun marang wong sing nglayat (takziyah) sing wis melu bela sungkawa. Dene patemon ilmiah (pertemuan ilmiah) jejibahane pamedhar sabda kayata, ceramah, sesuluh dines (penyuhan dinas), konferensi, seminar, sarasehan, kuliyah umuh, wisuda, lan liyane.

3.  Cecawis Sanguning Pranatacara
Murih jejibahan bisa kasil kanthi becik, pranatacara lan  pamedhar sabda kudu bisa ngrengkuh sarat sarana kang baku yaiku :
a.      Swara
Swara pinangka srana babaraning basa kudu kaudi supaya ulem, kung, dekung,                                           membat  mentul, kepenak dirungokake. Kedaling swara (metune swara) : tuladha ngeja abjad Jawa.
tuladha : rasa-rasane, utama-utamane, manis –manise, pendeng, rendheng, petel-pethel, lsp. Lagu (wirama) : Nyakup sora-lirih, dawa -cendheking swara, membat mentul, rikat-rindhik, lan lak-luking swara.. Lagu kang becik tumrape basa Jawa dirani dhekung
b.      Busana / Ageman
Ajining raga gumantung busana, mula babagan busana iku uga kudu digladhi murih jejibahan kang diemban  bisa kaleksanan kanthi becik  Pranatacara lan pamedhar sabda kudu bisa ngadi busana kang bener lan pener, murwat, laras karo kahanan utawa kaperluwane ana ing upacara ,  rapi,  lan tumata panatane.
Ana  ing babagan busana ( ageman ) iku , Suhunan Pakowboewana IV paring pangandikan marang para sentana lan krabat Kasunanan Surakarta mangkene :
“ Nyandhang menganggo iku dadiya sarana hamemangun manungsa njaba njero, marmane pantesen panganggonira, trapna traping panganggon, chundukna marang kahananing badanira, wujud lan wernane jumbuhna kalawan dedeg piadeg miwah pakulitan..”
c.       Subasita
Trapsila utawa tatakrama uga kudu kagladhi kang becik , amarga trapsila kang kurang becik bisa ngurangi kawibawan jejering pranatacara lan pamedhar sabda. Solah bawa aja digawe-gawe becik prasaja wae, anteng mantep nanging ora kaku. 
Owah-owahan pasemon uga kudu kaudi supaya kabeh mau bisa nggambarake isining ati, kang tundhone jumbuh karo swasana.
d.      Basa lan sastra
       Basa kang digunakake pranatacara lan pamedhar sabda diudi sing bener, pener,
       becik,
       endah, lan gampang  ditampa utawa komunikatif. Basa kang becik yaiku basa kang
       trep  panganggone. Supaya trep kudu ngeling:
·         Sapa sing guneman
·         Sapa sing tumanggap wawan gunem/audiens
·         Sapa /apa sing digunem
·         Kepriye swasanane (wektu, papan, kahanan)
Dene kawruh kasusastran tumrap kang kepengin nggayuh  pranatacara lan pamedhar sabda kang gamben lan profesional nyakup: pepindhan, panyandra, wangsalan, parikan, tembang,    purwakanthi   Pewayangan, kawruh karawitan/gendhing-gendhing upacara manten, lsp.

4.   Cengkorongan Baku Wicara Pranatacara
a.       Pambuka
·       Salam pambuka
·       Sapa aruh marang tamu
·       Muji syukur mring Pangeran
b.    Maosake rantamaning adicara
c.     Nyuwun gungan supaya tamu kersa njenengi adicara saka purwa, madya tumeka wasana
d.    Ngaturake lan mandhegani  adicara siji mbaka siji kanthi wijang
e.     Panutup
·         Nyuwun pangapura yen ana cewed lan luput anggone ngacarani (kalebu nyuwunake pangapura sing hamengku gati/ panitya)
·         Nderekake ndedonga panutup
·         Salam panutup
sumber: http://jawadw.blogspot.com/2014/01/kawruh-sesorah.html
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa atau puisi sesuai kaidah.
(XI/1)
Sastra
Drama Modern
Menemukan watak tokoh dalam teks drama
3.3  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks drama, prosa atau puisi sesuai kaidah.
      (XI/1)
Sastra
Drama Modern
Mengidentifikasi ragam bahasa  dalam  teks drama.
Dalam drama Paraga ing drama diperangake dadi :
• Tokoh utama : Paraga kang dadi sumber crita
• Tokoh pembantu : Paraga kang ana nduweni dialog nanging ora dadi pusat penceritaan.
• Tokoh figuran : Paraga kang dianakake supaya kahanane dadi kaya nyata, nanging paraga iki ora ngucapake dialog lan mung lewat saklebetan.
Miturut watake, ing drama ana :
• Tokoh Antagonis : yaiku paraga kang nduweni watak kang ala, saengga ora disenengi penonton.
• Tokoh Protagonis : yaiku paraga kang nduweni watak kang apik lan disenengi penonton.
• Tokoh Tritagonis : Yaiku paraga kang bisa dadi kancane tokoh protagonis utawa antagonis, bisa duweni watak kang apik utawa ala (penengah).
Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/1074646#readmore

3.1  Mengidentifikasi, memahami, menganalisis  nilai-nilai moral yang terkandung dalam tembang macapat.
     (XI/2)

Sastra
Tembang Macapat
Menafsirkan   pesan moral teks tembang macapat.

3.1   Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Menentukan jenis undha-usuk Bahasa Jawa.
3.1  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Mengubah kalimat dari satu jenis undha-usuk Bahasa Jawa ke jenis undha-usuk Bahasa Jawa.
3.1  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Melengkapi teks rumpang menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa
3.1  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Melengkapi teks rumpang menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa
3.1  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Melengkapi teks rumpang menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa
3.1  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Melengkapi teks rumpang menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lisan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama. (XII/1)
Bahasa
Unggah-Ungguh Basa Jawa
Melengkapi teks rumpang menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa

kamus lengkap basa jawa - unggah ungguh jawa

NoNgokoKramaKrama InggilBahasa Indonesia
1AbaDhawuhPerintah
2Abah-abahKambilPelana
3AbangAbritMerah
4AbotAwratBerat
5AdangBêthakMenanak nasi 
laanjutnya di:http://edoqiofani.blogspot.com/2017/04/kamus-lengkap-basa-jawa-unggah-ungguh.html
Unggah Ungguh Basa
Ngoko Lugu: ora ana sing dikramake
Ngoko Alus: sing dikramakake: SUBJEK, PREDIKAT (UKARA INGGIL), awalan akhiran tetap
Krama Lugu: sing dikramakake: KABEH (UKARA KRAMA LUGU)
Krama Alus: sing dikramake: KABEH (UKARA INGGIL)
sumber: ctt sendiri
Contoh:
1. Bapak jupukna panganan sing enak kuwi
NA: Bapak pundhutna (P Inggil) panganan sing enak kuwi
KL: Bapak pendhetna (P Lugu) tedhahan ingkang eca puniku
KA: Bapak pundhutna (P Inggil) dhaharan ingkang eca puniku
2. Apa kowe sida nyilih majalah ing Mbak Retno?
NA: Apa panjenengan sida ngampil majalah ing Mbak Retno?
KL:Punapa  sampeyan siyos nyambut majalah wonten Mbak Retno?
KA:Punapa  panjenengan estu ngampil majalah  wonten Mbak Retno?
3.2   Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
(XII/1)
Sastra
Crita Cekak
Menentukan jenis teks crita cekak.
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
        (XII/1)
Sastra
Crita Cekak
Menemukan sudut pandang dalam teks crita cekak
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
       (XII/1)
Sastra
Crita Cekak
Menemukan tokoh utama dalam teks crita cekak.
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
       (XII/1)
Sastra
Crita Cekak
Menemukan latar dalam teks crita cekak
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
       (XII/1)
Sastra
Crita Cekak
Menentukan ukara camboran dalam teks crita cekak
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis. (XII/1)
Sastra
Crita Cekak
Menafsirkan pesan moral dalam teks crita cekak.

Crita cerkak
cerkak yaiku kependekan saka cerita cekak, amargo ceritane ora dowo, ringkes lan padet.

1) struktur teks cerkak:
- eksposisi
- komplikasi
- kejadian
- klimaks
- penyelesaian
- pesan moral

2) jenise cerkak:
- cerkak komedi / lucu
- cerkak sedih
- cerkak seneng

3) unsur instrintik
- tema, yaiku inti utawa ide dasare crita.
- alur, yaiku pola pangembangan crita kang kabentuk saka hubungan sebab akibat
- latar, yaiku papan panggonan, hubungan wektu lan lingkungan sosiale saka kedadeyan kang dicritakake ana ing crita
- tokoh, yaiku Paraga ing sawijining crita.
- penokohan, yaiku carane pengarang nggambarake lan njlentrehake karakter tokoh ana ing crita
- sudut pandang  yaiku posisine pengarang nalika ncritakake crita
-Purusa kapisan paraga utama (orang pertama pelaku utama )
   -Purusa katiga (orang ketiga )
   -Sarwi mangertos (serba tahu )
- amanat, yaiku ajaran moral utawa pesen didaktis kang bakal dibabar utawa dijlentrehake pengarang marang wong kang maca

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/231851#readmore

a. Sudut Pandang Orang Pertama

Model sudut pandang yang satu ini biasa diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu “aku”. Pencerita sebagai aku bisa memiliki dua peran, yakni dia sebagai pemeran utama cerita tersebut ataupun dia hanya sebagai pengamat dari tokoh-tokoh lain yang diceritakannya.

b. Sudut Pandang Orang Ketiga

Sudut pandang yang memakai orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata ganti “dia” untuk menunjuk para tokoh yang bermain dalam cerita. Model sudut pandang ini juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga sebagai narator serbatahu yang bisa menjelaskan isi hati dan rahasia dari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga sebagai tokoh bawahan yang berfungsi sebagai pengamat.
sumber: https://www.studiobelajar.com/unsur-intrinsik-cerpen/
Ukaran Camboran:
1.Sajajar(kal majemuk setara)
Ciri: 
-Dumadi saka ukara lamba (ukaran tunggal) loro utawa luwih
-Ukara mau isih madheg dewe
- Sarane tembung pangiket: lan, karo, dene, sarta, nanging, utawa, banjur
2. Raketan (kal majemuk rapatan)
- Dumadi sara ukara lamba sing diraketake
- Tembung sing padha dijupuk salah siji
- Camboran raketan: jejer, wasesa, lesan, katrangan
3. Susun (kal majemuk bertingkat)
- Ukara lambane duwe sifat wengku winengku (saling memangku)
- Ana sing dadi ukara babon (induk kalimat) lan ukara pang (anak kalimat)
- Sarane tembung pangiket : kareben (supaya), amarga, jalaran, yen, saengga, nalika
sumber: ctt sendiri
3.2   Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan non fiksi secara lisan dan tulis.
(XII/1)
Nonsastra
Teks Anekdot
Menentukan jenis teks berdasarkan karakteristiknya.
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan non fiksi secara lisan dan tulis.
       (XII/1)
Nonsastra
Teks Anekdot
Menentukan  struktur teks anekdot
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan non fiksi secara lisan dan tulis.(XII/1)
Nonsastra
Teks Anekdot
Menjelaskan isi teks anekdot.

Anekdot
Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik, yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot terkadang bersifat sindiran alami.
STRUKTUR
Secara umum, teks anekdot terdiri atas lima bagian, yaitu:
Abstraksi
Abstraksi terletak di bagian awal paragraf. Fungsi abstraksi adalah memberikan gambaran tentang isi teks. Secara umum, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks.
Orientasi
Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Pada bagian ini, penulis bercerita secara detail.
Krisis
Krisis adalah bagian terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang di ceritakan.
Reaksi
Reaksi merupakan bagian bagaimana cara penulis atau yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi.
Koda
 1. Koda adalah bagian akhir cerita, bisa juga dengan memberi simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis.
 2. Semua bagian tersebut dapat muncul secara keseluruhan dalam satu teks dan dapat pula hanya sebagian saja.
sumber: https://jawara1.wordpress.com/2014/09/03/pengertian-struktur-contoh-tekas-anekdot/

Cirine:
1. Teks anekdot sifate humor utawa lelucon, artine teks anekdot isinekne kisah-kisah mloto utawa bualan.
2. sifate menggelitik, artine teks anekdot arep nggae pamacane rumangsa terhibur karo lucube sing ana ing teks.
3. sifate nyindir
4. Bisa dadi ngenani wong penting
5. Nduweni tujuan tertentu
kisah cerito sing dicawiske hampir pada kaliyan dongeng
6. nyeritakake babagan karakter kewan lan manusia kerep hubung sacara umum lan realistis

Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/14835164#readmore

3.2   Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
(XII/2)
Sastra
Drama Tradhisional
Mengidentifikasi struktur teks drama.
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis. (XII/2)
Sastra
Drama Tradhisional
Mengidentifikasi struktur teks drama.
3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis. (XII/2)
Sastra
Drama Tradhisional
Menentukan unsur-unsur intrinsik teks drama tradisional.

3.2  Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lisan dan tulis.
     (XII/2)
Sastra
Drama Tradhisional
Menentukan unsur-unsur intrinsik teks drama tradisional.

 Drama Tradhisional [Bahasa Jawa]

Drama yaiku sawijining olah seni kang dipentasake dening para paraga ing panggung lan nduweni pesen utawa amanat kang bisa kanggo tepa-tuladha ing urip bebrayan

Drama ana loro :

 1. Drama Tradhisional (Klasik) yaiku drama khayalan kang lumrahe nyritakake ngenani kesaktene salah sawijining wong
 2. Drama modern yaiku drama kang nduweni tujuwan menehi panggulawentah tumrap masyarakat lan nduweni tema panguripe manungsa ind saben dina
Jinis-jinise drama
 1. Drama komedi
 2. Drama tragedi
 3. Drama tragedi komedi
 4. Opera
 5. Dagelan / Lelucon
 6. Operet
 7. Pantomim
 8. Tablau
 9. Passie
 10. Wayang
Unsur drama
Unsur intrinsik drama (Struktur fisik drama)
 1. Paraga
 2. Setting
 3. Alur
 4. Dialog
Struktur batin drama 
 1. tema
 2. amanat
Struktur teks drama
 1. Orientasi = para paraga dikenalane watake uga pandhapuke ing drama
 2. Komplikasi = para parada diadhepake ing prakara dhewe-dhewe nganti klimaks
 3. Resolusi = para paraga wis nemokake cara kanggo ngerampungake prakarane
 4. Koda = pesen utawa nilai-nilai moral kang disampekake marang pamiarsa
Ciri basa drama tradhisional
 1. Nggunakake basa ing tlatah drama
 2. Nggunakake basa sing nuduhake dialek saka tlatah drama
Bab-bab sing kudu digatekake nalika nulis teks drama tradhisional
 1. Temtokna sajiwining tema
 2. Temtokna crita apa kang bakal kokdadekake drama
 3. Milih paraga lan watak kang selaras karo paraga lan watak ing crita
 4. Nemtokake alur, papan crita
 5. Gawe adegan lan dialog saka para paraga
 6. Taliten maneh
sumber: http://anidomo.blogspot.com/2015/12/drama-tradhisional-bahasa-jawa.html

Woa, silahkan belajar dan jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah haha